കെ.എസ്.എഫ്.ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി

ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും !!

പ്രവാസികളുടെ ഉന്നമനവും നാടിന്റെ വികസനവും ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സവിശേഷ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം | പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ ആർക്കൊക്കെ ചേരുവാൻ കഴിയും?

  • കേരളത്തിന് പുറത്തു ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക്.
  • ജോലിസംബന്ധമായി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക്.